Ödünç Verme Hizmeti

ÜYELİK
Ödünç verme hizmetinden yararlanmak için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi akademik/idari personeli veya öğrencisi olduğunu belirten kimlik kartı ya da eşdeğer bir belge ile Ödünç Verme Bankosu'na başvurulması gereklidir.

ÖDÜNÇ VERME
Süreli yayınlar, referans kaynakları ve tezler ödünç verme işlemi kapsamı dışında olup kullanıcılar ilgili materyallerden ancak kütüphane içerisinde yararlanabilir. Söz konusu materyallerin haricindeki tüm bilgi kaynakları Ödünç Verme Bankosu'ndan ve Ödünç-İade İstasyonu'ndan ödünç alınabilir.


 
KULLANICI GRUPLARI
•   Akademik Personel: Öğretim Üyeleri ve Yardımcıları, Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri 30 (otuz) gün süre ile 10 (on) adet bilgi kaynağını ödünç alabilirler. Üniversitemizde sözleşmeli veya geçici görevli bulunan akademik personel ile Üniversitemizden emekli olan akademil personel 20 (yirmi) gün süre ile 6 (altı) adet bilgi kaynağını ödünç alabilirler.
•   İdari Personel: Üniversitemiz tüm idari personeli 20 (yirmi) gün süre ile 3 (üç) adet bilgi kaynağını ödünç alabilir.
•   Öğrenciler: Üniversitemizin tüm Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri 20 (yirmi) gün süre ile 6 (altı) adet bilgi kaynağını ödünç alabilir.

SÜRE UZATMA
•   Ödünç alınan kaynaklar, belirlenen sürelerin yetersiz olması halinde diğer kullanıcılar tarafından üzerlerine rezerve/ayırtma işlemi yapılmamış ise sürenin dolmasından önce ilgili kütüphaneye başvurularak 2 (iki) defayı aşmamak üzere uzatılabilir.
•   Süre uzatma işlemi, mesai saatleri içerisinde Ödünç Verme Bankosu'na bizzat başvurarak, Kütüphane hesabınız üzerinden ya da 0 386 280 40 35 numaralı telefon aranarak yapılabilir.
•   Ödünç alınan kaynakların süresi gecikmiş ise uzatma işlemi ancak ilgili kaynakların kütüphaneye getirilmesinden sonra yapılabilir.

AYIRTMA
•   Ayırtmak istenen kaynak bir başka kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise ayırtma işlemi yapılabilir.
•   Ayırtma işlemi yapılan bilgi kaynakları 3 (üç) gün bankoda bekletilir. Bu süre içerisinde ayırtan tarafından ödünç alınmayan kaynaklar rafa yerleştirilir.

İADE
•   İade edilecek bilgi kaynaklarının işlemleri Ödünç Verme Bankosu'nda yapılır.
•   Bilgi kaynakları ödünç alan haricinde bir başkası tarafından da iade edilebilir.

GECİKME VE KAYIP
Kullanıcılar, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte iade etmekle yükümlüdürler. Kütüphane yönetimi gerekli gördüğü takdirde ödünç verme süresi dolmadan yayının iadesini talep edebilir. Zamanında iade edilmeyen ve süresi uzatılmayan bilgi kaynakları için ilgililere Daire Başkanlığı'nın önerisiyle Danışma Kurulu tarafından limit aşımında belirlenen miktarda para cezası uygulanır. Bu ceza ve limit aşımı süresi, Danışma Kurulu onayıyla her yıl yeniden belirlenir. Üniversite personeline ait ödenmeyen para cezaları aylıklarından mahsup edilir.
Ödünç alınan bilgi kaynağının kaybolması veya yıpratılması durumunda; kullanıcısından kaybettiği kaynağı niteliği aynı olmak kaydıyla kendi imkanlarıyla sağlaması istenir. Sağlayamaması durumunda ise materyalin piyasa değerine %50 oranında ilave gecikme cezası uygulanarak tahsilat yapılır. Fiyatı belli olmayan materyaller için Sağlama Birimi'nce piyasa araştırması yapılarak bir bedel saptanır ve saptanan bedel üzerinden tahsilatı yapılır.
Geciktirilen materyaller için her yıl Danışma Kurulu'nca belirlenen tutar üzerinden hesaplanan para cezalarının Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesindeki cezalar ile ilgi banka hesabına yatırılması sağlanır.

İletişim
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Ödünç / İade Birimi
Tel: 0386 280 40 35