Hizmet Birimleri

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur.

 • Teknik Hizmetler Birimi
 • Okuyucu Hizmetleri Birimi
 • İdari Hizmetler Birimi

Teknik Hizmetler Birimi

Bütün kütüphane materyalinin seçiminden kullanıcıya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlemleri kapsar. Teknik hizmetler (a, b ve c maddelerinde belirtilen iş ve işlemler), Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu uzman kütüphanecilerce yürütülür. Teknik Hizmetler Birimi'ni oluşturan servisler ve görevleri şunlardır:

 • Sağlama Servisi: Üniversite eğitim ve öğretimini desteklemek ve araştırmalarda yardımcı olmak üzere araç, gereç, kitap, süreli yayın, elektronik yayın ve veri tabanı vb. materyallerin satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla temin edilmesidir.
 • Kataloglama ve Sınıflama Servisi: Kütüphanelerde sağlanan tüm materyalleri en uygun sisteme göre düzenlemek ve kullanıcıların yararlanmasına sunmaktır. Bilgi kaynaklarının kataloglanmasında AACR 2 (Anglo American Catalog Rules 2) yöntemi kullanılır. Kataloglama işleminde konu başlıklarının belirlenmesinde tıp, sağlık, hemşirelik ve benzeri konularda Amerikan Milli Tıp Kütüphanesi'nce oluşturulan MESH (Medical Subject Headings), bunların dışındaki bilim disiplin alanları için ise LCCS (Library of Congress Classification Schedules) sınıflama sistemleri kullanılır.
 • Süreli Yayınlar Servisi: Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek ve yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve belli bir düzen içinde kullanıma sunmaktır.
 • Ciltleme ve Onarım Servisi: Yıpranan materyallerin onarımı ve ciltlenmesini sağlamaktır.

Okuyucu Hizmetleri Birimi

Bilgi kaynaklarından ve kütüphane hizmetlerinden kullanıcıların en etkili şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Okuyucu Hizmetleri Birimi'ni oluşturan servisler ve görevleri şunlardır:

 • Danışma Servisi: Kütüphane koleksiyonunu ve kullanımını Üniversite içinde ve dışında tanıtan servistir. Bu servis kütüphane materyallerinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla öğrencilere ve araştırmacılara eğitim programları düzenler, bibliyografya taramaları yapar, kütüphaneye yeni gelen yayınları duyurur ve enformasyon hizmetlerini yürütür. Bu hizmetler uzman kütüphanecilerce yürütülür.
 • Ödünç Verme Servisi: Kütüphane koleksiyonunun kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak, denetlemek ve kütüphane materyali ile ilgili fotokopi işlerini yapmakla görevli servistir.
 • Görsel-İşitsel Hizmetler Servisi: Eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, sağlamak, çoğaltmak, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmakla görevli bir servistir.
 • Kütüphaneler Arası İşbirliği Servisi: Kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı kütüphanelerle işbirliğinde bulunur.
 • Engelli Kullanıcı Hizmetleri Servisi: Üniversite bünyesindeki engelli kullanıcıların kütüphane hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamak.
 • Elektronik Kaynaklar Servisi: Üniversite bünyesindeki kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda bir elektronik kaynak koleksiyonu oluşturmak, kullanıcıların en hızlı ve kolay biçimde söz konusu koleksiyona erişilebilmesi için gerekli hizmeti sunmak, kullanıcılardan gelen soruları cevaplamak, duyuru ve bilgilendirmeler yapmak, elektronik kaynaklar alanındaki son gelişmeleri izlemek vb. gibi iş ve işlemleri yürütmek.

İdari Hizmetler Birimi

Daire Başkanlığı'nın idari işlerinin yürütüldüğü birimdir. İdari Hizmetler Birimi'ni oluşturan servisler ve görevleri şunlardır:

 • Personel ve Yazı İşleri: Personel işleri, sekreterlik ve yazı işlerini kapsar.
 • Araştırma Planlama Koordinasyon: Stratejik Planlama, Toplam Kalite Çalışmaları, Faaliyet Raporları, İstatistik, Raporlama ve Değerlendirme, Bütçe Planlaması Çalışmalarını kapsar.
 • Koleksiyon Geliştirme, Sağlama Servisi: Koleksiyon geliştirme, satın alma hizmetleri ve tahakkuk işlemlerini kapsar.
 • Taşınır Hizmetleri Servisi: Taşınır işlemleri, ihtiyaç maddeleri araç-gereç ve malzeme temini, bina bakım-onarım ve tamirat işleri, bilgisayar ve donanımlarının bakımı, takibi ve onarımlarının yaptırılması işlerini kapsar.
 • Destek Hizmetleri: Temizlik, güvenlik vb. hizmetleri kapsar.