Dilber SARIKAYA

Daire Başkanı Görev ve Yetkileri:

- Üniversitedeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacı ile her tür ve ortamdaki bilgi kaynağının sağlanması ve hizmete sunulması,

- Kullanıcıların bilgiye erişim hizmetlerinden en ektin ve hızlı bir şekilde yararlanmalarının sağlanması,

-  Ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgi birikimi, kullanımı ve transferine destek olunması,

-  Çağdaş Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere yeterli sayıda ve nitelikte personel kadrolarının oluşturulması,

-  Kütüphaneler arası işbirliğinin geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması,

- Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu amaçla yurt içi ve yurt dışı seminer ve konferanslara katılımı sağlamak,

- Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standartlaşmasını sağlamak ve denetimini yapmak,

- Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek,

- Bibliyografya, tez kataloğu, süreli yayın kataloğu, v.b. yayınlar çıkararak bilimsel araştırmaları kolaylaştırmak,

-  Görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

-  Rektörlükçe verilecek diğer benzer görevleri yürütmek.

 

Levent KOCAASLAN

Şube Müdürü Görev ve Yetkileri:

- Görevini kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat kapsamında zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak

- Personel arasında dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yaparak hizmetin düzenli, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

- Personel işleri,  sekreterlik ve yazışma evraklarını takip etmek ve yaptırılmasını sağlamak.

-  Stratejik Planlama, Toplam Kalite Çalışmaları, Faaliyet Raporları,  İstatistik, Raporlama ve Değerlendirme, Bütçe Planlaması Çalışmalarını takip etmek ve yaptırılmasını sağlamak.

- Koleksiyon Geliştirme – Satın Alma Hizmetlerini, Tahakkuk İşlemlerini takip etmek ve yaptırılmasını sağlamak.,

- Taşınır İşlemleri,  İhtiyaç Maddeleri Araç-Gereç ve Malzeme Temini, Bina Bakım-Onarım ve Tamirat İşleri,  Bilgisayar ve Donanımlarının Bakımı, Takibi ve Onarımlarını takip etmek ve yaptırılmasını sağlamak., 

- Bina temizlik ve güvenlik hizmetlerinin takip edilmesini ve yaptırılmasını sağlamak.

- Personelin disiplin ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak,

- Başkanlıkça yürütülen işlerin öncelik sırasını belirlemek ve iş dağılımını yapmak

- Başkana, yapılan işler/işlemler konusunda bilgi vermek, yapılamayan işleri gerekçeleri ile birlikte açıklamak

- Birim ile ilgili dosyalama ve arşivleme işlerini denetlemek, güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak

-Üniversite eğitim ve öğretimini desteklemek ve araştırmalarda yardımcı olmak üzere araç, gereç, kitap, süreli yayın, elektronik yayın ve veri tabanı vb. yayınların satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla temin edilmesini sağlamak.

-Kütüphanelere sağlanan tüm materyalleri en uygun sisteme göre düzenletmek ve kullanıcıların yararlanmasına sunulmasını sağlamak,

- Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek ve yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunun oluşturmasını ve belli bir düzen içinde kullanıma sunmasını sağlamak.

- Süreli yayınların ve yıpranan kitapların onarımını ve ciltlenmesini sağlamak.

- Eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, sağlamak, çoğaltmak, belli bir düzen içinde hizmete sunulmasını sağlamak.

- Kütüphanelerin işbirliği çerçevesinde, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı kütüphanelerle işbirliğinde bulunarak çalışmasını sağlamak.

- Üniversite bünyesindeki engelli kullanıcıların kütüphane hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamak.

- Üniversite bünyesindeki kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda bir elektronik kaynak koleksiyonu oluşturmak, kullanıcıların en hızlı ve kolay biçimde erişebilmesi için gerekli hizmeti sağlamak.

- Kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği çalışmalarla ilgili olarak Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak .

 

Mesut FAŞDAK

Kütüphaneci Görev ve Yetkileri:

Genel Görevler:

a. Sağlama Hizmeti: Üniversite eğitim ve öğretimini desteklemek ve araştırmalarda yardımcı olmak üzere araç, gereç, kitap, süreli yayın, elektronik yayın ve veri tabanı vb. yayınların satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla temin edilmesi.

b. Kataloglama ve Sınıflama Hizmeti: Kütüphanelere sağlanan tüm materyalleri en uygun sisteme göre düzenlemek ve kullanıcıların yararlanmasına sunmak.

c. Süreli Yayınlar Hizmeti: Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek ve yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve belli bir düzen içinde kullanıma sunmak,

d. Danışma Hizmeti : Kütüphane koleksiyonunu ve kullanımını Üniversite içinde ve dışında tanıtmak.

e. Ödünç Verme Hizmeti : Kütüphane koleksiyonunun kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak,

f. Görsel-İşitsel Hizmetler Hizmeti: Eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, sağlamak, çoğaltmak, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmak.

g. Kütüphaneler Arası İşbirliği Hizmeti : Kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı kütüphanelerle işbirliğinde bulunmak.

h. Engelli Kullanıcı Hizmeti : Üniversite bünyesindeki engelli kullanıcıların kütüphane hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamak.

ı. Elektronik Kaynaklar Hizmeti : Üniversite bünyesindeki kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda bir elektronik kaynak koleksiyonu oluşturmak, kullanıcıların en hızlı ve kolay biçimde erişebilmesi için gerekli hizmet , kullanıcılardan gelen soruları cevaplamak, duyuru ve bilgilendirmeler yapmak, elektronik kaynaklar alanındaki son gelişmeleri izlemek.

Daire Başkanlığımızca Yapılmış Görev Dağılımı:

- Görevini kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat kapsamında zamanında ve eksiksiz olarak yapmak,

- Büro işlemleri gelen evrak kayıt , dosyalama ve yazışma işlemlerini yapmak.

- Muhasebe, maaş, mal ve hizmet alımları işlemlerini yapmak.

- Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek.

- Elektronik kaynaklar sorumlusu olarak işlemleri takip etmek ve yürütülmesini sağlamak.

- Kits ve Tübes sorumlusu olarak işlemleri takip etmek ve yürütülmesini sağlamak.

- Stratejik Planlama, Faaliyet Raporları,  İstatistik, Raporlama ve Değerlendirme, Bütçe Planlaması Çalışmalarını yapmak.

- Web sayfası bilgi girişi, takip ve düzenini sağlamak.

- Amirleri tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

 

Özgür KARAKILIÇ

Kütüphaneci Görev ve Yetkileri:

Genel Görevler:

a. Sağlama Hizmeti: Üniversite eğitim ve öğretimini desteklemek ve araştırmalarda yardımcı olmak üzere araç, gereç, kitap, süreli yayın, elektronik yayın ve veri tabanı vb. yayınların satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla temin edilmesi.

b. Kataloglama ve Sınıflama Hizmeti: Kütüphanelere sağlanan tüm materyalleri en uygun sisteme göre düzenlemek ve kullanıcıların yararlanmasına sunmak.

c. Süreli Yayınlar Hizmeti: Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek ve yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve belli bir düzen içinde kullanıma sunmak,

d. Danışma Hizmeti : Kütüphane koleksiyonunu ve kullanımını Üniversite içinde ve dışında tanıtmak.

e. Ödünç Verme Hizmeti : Kütüphane koleksiyonunun kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak,

f. Görsel-İşitsel Hizmetler Hizmeti: Eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, sağlamak, çoğaltmak, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmak.

g. Kütüphaneler Arası İşbirliği Hizmeti : Kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı kütüphanelerle işbirliğinde bulunmak.

h. Engelli Kullanıcı Hizmeti : Üniversite bünyesindeki engelli kullanıcıların kütüphane hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamak.

ı. Elektronik Kaynaklar Hizmeti: Üniversite bünyesindeki kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda bir elektronik kaynak koleksiyonu oluşturmak, kullanıcıların en hızlı ve kolay biçimde erişebilmesi için gerekli hizmet, kullanıcılardan gelen soruları cevaplamak, duyuru ve bilgilendirmeler yapmak, elektronik kaynaklar alanındaki son gelişmeleri izlemek.

 

- Görevini kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat kapsamında zamanında ve eksiksiz olarak yapmak

- Kütüphaneye sağlanan materyallerin kataloglama ve sınıflama işlemlerini yapmak.

- Elektronik arşiv Dspace sorumlusu olarak işlemleri yürütmek.

- Engelli kullanıcı hizmetlerini yürütmek.

- Amirleri tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

 

Özge ÖZASLAN

Kütüphaneci Görev ve Yetkileri:

Genel Görevler:

a. Sağlama Hizmeti: Üniversite eğitim ve öğretimini desteklemek ve araştırmalarda yardımcı olmak üzere araç, gereç, kitap, süreli yayın, elektronik yayın ve veri tabanı vb. yayınların satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla temin edilmesi.

b. Kataloglama ve Sınıflama Hizmeti: Kütüphanelere sağlanan tüm materyalleri en uygun sisteme göre düzenlemek ve kullanıcıların yararlanmasına sunmak.

c. Süreli Yayınlar Hizmeti: Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek ve yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve belli bir düzen içinde kullanıma sunmak,

d. Danışma Hizmeti : Kütüphane koleksiyonunu ve kullanımını Üniversite içinde ve dışında tanıtmak.

e. Ödünç Verme Hizmeti : Kütüphane koleksiyonunun kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak,

f. Görsel-İşitsel Hizmetler Hizmeti: Eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, sağlamak, çoğaltmak, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmak.

g. Kütüphaneler Arası İşbirliği Hizmeti : Kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı kütüphanelerle işbirliğinde bulunmak.

h. Engelli Kullanıcı Hizmeti : Üniversite bünyesindeki engelli kullanıcıların kütüphane hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamak.

ı. Elektronik Kaynaklar Hizmeti: Üniversite bünyesindeki kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda bir elektronik kaynak koleksiyonu oluşturmak, kullanıcıların en hızlı ve kolay biçimde erişebilmesi için gerekli hizmet, kullanıcılardan gelen soruları cevaplamak, duyuru ve bilgilendirmeler yapmak, elektronik kaynaklar alanındaki son gelişmeleri izlemek.

 

- Görevini kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat kapsamında zamanında ve eksiksiz olarak yapmak

- Kütüphaneye sağlanan materyallerin kataloglama ve sınıflama işlemlerini yapmak.

- Amirleri tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

 

 

 

Yusuf  TURHAN

Kütüphaneci Görev ve Yetkileri:

Genel Görevler:

a. Sağlama Hizmeti: Üniversite eğitim ve öğretimini desteklemek ve araştırmalarda yardımcı olmak üzere araç, gereç, kitap, süreli yayın, elektronik yayın ve veri tabanı vb. yayınların satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla temin edilmesi.

b. Kataloglama ve Sınıflama Hizmeti: Kütüphanelere sağlanan tüm materyalleri en uygun sisteme göre düzenlemek ve kullanıcıların yararlanmasına sunmak.

c. Süreli Yayınlar Hizmeti: Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek ve yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve belli bir düzen içinde kullanıma sunmak,

d. Danışma Hizmeti : Kütüphane koleksiyonunu ve kullanımını Üniversite içinde ve dışında tanıtmak.

e. Ödünç Verme Hizmeti : Kütüphane koleksiyonunun kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak,

f. Görsel-İşitsel Hizmetler Hizmeti: Eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, sağlamak, çoğaltmak, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmak.

g. Kütüphaneler Arası İşbirliği Hizmeti : Kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı kütüphanelerle işbirliğinde bulunmak.

h. Engelli Kullanıcı Hizmeti : Üniversite bünyesindeki engelli kullanıcıların kütüphane hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamak.

ı. Elektronik Kaynaklar Hizmeti: Üniversite bünyesindeki kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda bir elektronik kaynak koleksiyonu oluşturmak, kullanıcıların en hızlı ve kolay biçimde erişebilmesi için gerekli hizmet, kullanıcılardan gelen soruları cevaplamak, duyuru ve bilgilendirmeler yapmak, elektronik kaynaklar alanındaki son gelişmeleri izlemek.

- Görevini kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat kapsamında zamanında ve eksiksiz olarak yapmak

- Kütüphaneye sağlanan materyallerin kataloglama ve sınıflama işlemlerini yapmak.

- Amirleri tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

 

 

Çağrı ÇELİK

Bilgisayar İşletmeni Görev ve Yetkileri:

- Görevini kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat kapsamında zamanında ve eksiksiz olarak yapmak

-Başkanlığın yazışma işlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaları standart  dosya planına göre düzenlemek ve  arşiv kurallarına göre muhafaza etmek,

- Gelen giden evrak ile belgeleri korumak ve kontrol etmek, dosyalama işlemlerini yürütmek, imza ve havale edilen yazı ve dosyaları ilgili birim ve kişilere göndererek izlemek, gerekli olanların giriş-çıkış kayıtlarını tutmak,

- Birimimiz Toplam Kalite çalışmalarını yürütmek.

- Personelin maaş evraklarını düzenleyerek imzaya sunmak,

- Personelin harcırah ve yolluk ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 -Personelin sosyal güvenlik giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Sistemine yüklemek,

- Personelin rapor, izin, vb. işlemlerini yapmak ve dosyalamak,

- Posta, kargo ücretleri ile telefon abonelik ve kullanım giderlerinin ödeme işlemlerini yapmak,

- Başkanlığın faaliyet raporlarını diğer birimlerle birlikte koordineli olarak hazırlamak

- Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

- Birime mal ve hizmet alımlarında satın alma yapmak,

- Amirleri tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

 

Hamza ŞAHİN

Bilgisayar İşletmeni Görev ve Yetkileri:

- Görevini kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat kapsamında zamanında ve eksiksiz olarak yapmak

- Ulusal ve yerel gazetelerin takibi ve düzenini sağlamak.

- Süreli yayın takip ve düzenini sağlamak.

- Danışma ve ödünç verme hizmetlerini yürütmek.

- Merkez Kütüphane salon raf düzenini sağlamak.

- Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin takibini yapmak.

- Amirleri tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

 

Nermin DÜNDAR

Sekreter Görev ve Yetkileri:

- Görevini kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat kapsamında zamanında ve eksiksiz olarak yapmak

- Danışma ve ödünç verme hizmetlerini yürütmek.

- Merkez Kütüphane salon raf düzenini sağlamak.

- Amirleri tarafından verilen benzer görevleri yapmak.